NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Stypendia

Stypendia

W dniach  1 – 30 września 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

 PROGRAM „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2023-2024” skierowany jest do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej KTÓRZY mieszkają lub uczą się w województwie lubelskim oraz w  ROKU SZKOLNYM 2023/2024 SĄ UCZNIAMI KLAS V - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LUB UCZNIAMI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH KLAS I-IV.
Program zakłada przyznanie stypendium na okres od 01.09.2023r do 30.06.2024r w kwocie 600 zł miesięcznie.

 PROGRAM „LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2023-2024” skierowany jest do uczniów kontynuujących naukę w technikum w klasach I-V, uczniów szkoły artystycznej, uczniów szkoły policealnej i uczniów szkoły branżowej I i II st  mieszkających i uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Program zakłada przyznanie stypendium na okres od 01.09.2023r do 30.06.2024r w kwocie 600 zł miesięcznie.

W/w programy to programy wsparcia zdolnych uczniów, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia(rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Programy mają na celu rozwijanie wiedzy  i umiejętności specyficznych, motywowanie, wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

W/w programy dofinansowane przez Unię Europejską  realizowane będą przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 
 Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, dostępne będą na stronie internetowej www.lubelskie.pl   w zakładce „Stypendia”  

Informacji udziela również pedagog szkolny.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024