NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Fachowcy jutra

Fachowcy jutra

Projekt „Fachowcy jutra” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Projekt realizuje Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych 86 nauczycieli i 511 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w okresie od września 2020 roku do września 2022 roku.

 Projekt realizowany jest w szkołach:

 • Technikum Budowlano-Geodezyjnym w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
 • Technikum Chemicznym w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
 • Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
 • Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
 • Technikum Ekonomiczno–Handlowym w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie;
 • Technikum Energetyczno-Informatycznym w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie;

Planowane działania do realizacji w naszych szkołach:

1.    Organizacja staży uczniowskich.
2.    Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych:

- w Technikum Przemysłu Spożywczego

 • Studia podyplomowe w zakresie: Żywienie człowieka i dietetyka;
 • Szkolenie w zakresie: Cukiernictwo wypiekowe;
 • Szkolenie w zakresie: Torty, tarty, monoporcje;
 • Szkolenie w zakresie: Produkcja pieczywa w teorii i praktyce;

- w Technikum Chemicznym

 • Studia podyplomowe w zakresie: Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności;
 • Szkolenie w zakresie: Praktyczna chromatografia cieczowa z elementami spektrometrii mas;
 • Szkolenie w zakresie: Wykorzystanie metod spektroskopowych w analizie żywności;

3.    Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy:

- w Technikum Przemysłu Spożywczego

 • Zajęcia warsztatowe z produkcji wyrobów spożywczych;
 • Rozwijanie kompetencji żywieniowych;

- w Technikum Chemicznym

 • Komputerowe wspomaganie analiz i procesów chemicznych;
 • Analiza środków kosmetycznych i preparatów leczniczych metodami instrumentalnymi;
 • Badania mikrobiologiczne i środowiskowe wody, powietrza i ścieków;

4.    Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych;
5.    Organizacja zajęć przyczyniających się rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:

- w Technikum Chemicznym

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego;

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024