NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

REGULAMIN STUDNIÓWKI ZSChiPS

 1. Studniówka jest uroczystością szkolną wpisaną w tradycje szkoły.
 2. Organizatorami studniówki są rodzice i uczniowie klas maturalnych.
 3. Organizatorzy powołują Komitet Studniówkowy spośród wszystkich klas maturalnych, najpóźniej do końca marca roku kalendarzowego poprzedzającego termin studniówki. W skład Komitetu Studniówkowego wchodzą minimum: dwóch rodziców i jeden uczeń z każdej klasy.
 4. Do obowiązków Komitetu Studniówkowego należy:
 • Określenie terminu studniówki
 • Wybór sali balowej
 • Powiadomienie o planach dyrektora szkoły i wychowawców klas i uzgodnienie warunków organizacji studniówki
 • Założenie odrębnego konta bankowego celem gromadzenia środków na organizację studniówki, wyznaczenie minimum dwóch osób z rodziców odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe
 • Wybór zespołu muzycznego
 • Wybór menu
 • Przygotowanie listy gości i zaproszeń
 • Sporządzenie listy uczestników balu z podaniem telefonu kontaktowego do rodziców
 • Zapewnienie warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom studniówki ( Rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.)
 • Wyznaczenie rodziców -opiekunów pełniących dyżur podczas studniówki
 • Rzetelne rozliczenie kosztów studniówki
 1. Część oficjalną balu studniówkowego przygotowują i organizują uczniowie klas maturalnych pod opieką wychowawców.
 1. Zasady obowiązujące podczas balu studniówkowego:
 • Zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków i substancji odurzających
 • Zakaz palenia papierosów i e-papierosów
 • Zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)
 • Zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
 • Uczestników balu obowiązuje stój wizytowy
 • Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków narkotycznych nie zostaną wpuszczone do lokalu
 • Osoby opuszczające bal przed zakończeniem zabawy są zobowiązane poinformować organizatorów o tym fakcie
 • Organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za osoby, które opuściły bal studniówkowy
 • Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za zaproszone osoby towarzyszące
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie swoim dzieciom i osobom im towarzyszącym bezpiecznego dojazdu na bal i powrotu do domu
 • Osoby naruszające regulamin studniówki muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka. Ponoszą także ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.
 • Za wyrządzenie ewentualnych szkód materialnych koszty ponosi sprawca, a w przypadku niemożliwości wykrycia sprawcy uczestnicy balu.
 1. Rodzice uczniów nie będący bezpośrednio zaangażowani w organizację balu, mogą uczestniczyć w części oficjalnej studniówki i podczas poloneza, zajmując miejsca wyznaczone przez organizatorów.
 2. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów i ich rodziców z powyższym regulaminem.
 3. Organizatorzy i uczestnicy balu studniówkowego są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024