NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Deklaracja dostępności

napis ZSCHIPS na niebieskim tle otoczony grafiką w postaci laptopa i kartki

Deklaracja dostępności cyfrowej:

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

Data publikacji strony internetowej pod adresem zschips.lublin.eu: 2012-12-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony:  2019-02-21.

Strona Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, głównie tych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Olszewski, poczta@zschips.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 442 19 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej:

Budynek Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie mieści się pod adresem Al. Racławickie 7 i nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, których pilnuje pracownik ochrony. Mogą z nich korzystać również osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi.

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Niestety budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, a zatem możliwość przemieszczania się po piętrach przez takie osoby może okazać się utrudniona, natomiast służymy pomocą, potrzebę taką należy zgłosić pracownikowi ochrony znajdującemu się przy drzwiach wejściowych. Można tam również pozostawić wózek dziecięcy, aby bez problemu móc udać się na teren budynku w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Na parterze znajdują się: sale lekcyjne, sale gimnastyczne oraz gabinet głównego specjalisty ds. BHP. Na kolejne piętra prowadzą dwie klatki schodowe: główna szeroka, na którą wchodzimy z głównego holu oraz wąska zlokalizowana przy drzwiach wejściowych. Na I piętrze znajduje się większość gabinetów administracyjnych: gabinet dyrektora szkoły, sekretariat szkoły, gabinet wicedyrektorów, gabinet kierownika zajęć praktycznych, gabinet kierownika administracyjno – gospodarczego, pedagog szkolny, kadry, gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski, pokój nauczycielski, biblioteka, wypożyczalnia, sala multimedialna oraz sale lekcyjne. Na tym piętrze zlokalizowane są również trzy toalety. Na drugim piętrze znajdują się sale lekcyjne oraz toalety. Na III piętrze znajdują się pracownie komputerowe, laboratoria, gabinet kierownika laboratorium, duża sala gimnastyczna oraz toalety.

 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła nie posiada, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Mamy nadzieję, że rozwiązania takie będą miały zastosowanie w niedługim czasie.

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie przynależy parking. Dodatkowo osoba niepełnosprawna może podjechać pod same drzwi wejściowe do budynku szkoły i bezpiecznie tam pozostawić pojazd.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma opcji skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Pan Krzysztof Olszewski - k.olszewski@zschips.lublin.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 442-19-20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji

 


Deklaracja dostępności BIP ZSChiPS w Lublinie

Raport o stanie zapewnienia dostępności BIP


 

 

ostatni przegląd i aktualizacja wpisu: 2022-03-29

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024