NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Regulamin szkolnego budżetu obywatelskiego realizowanego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

Regulamin szkolnego budżetu obywatelskiego realizowanego w Zespole Szkół Chemicz

ZASADY OGÓLNE

1. W SBO na realizację zwycięskich projektów przeznaczona jest kwota 4000 zł pochodząca z Urzędu Miasta Lublin.
2. SBO zarządza Szkolny Zespół Roboczy (SZR) złożony z przedstawicieli:
● dyrekcji szkoły,
● nauczycieli,
● rodziców / rady rodziców,
● uczniów,
● kierownik administracyjny,
● przedstawiciel LCEAO.

3. Nad pracą SZR czuwa koordynatorka SBO, która:
● dba o prawidłowy przebieg SBO,
● wspiera pomysłodawców w pisaniu i promowaniu projektów.

4. W skład SZR wchodzą: pani Agnieszka Wiśniewska (vice-dyrektor szkoły), pani Anna Herda i Pani Agnieszka Ciechanek -Tomoń opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Pani Agnieszka Zasada kierownik administracyjny, pani Anna Milcz z LCEAO i uczennice Julia Olszak i Kamila Biekisz.

5. SBO przebiega zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1).

PISANIE I SKŁADANIE PROJEKTÓW
1. Można składać propozycje dotyczące:
● zakupienia wyposażenia korytarzy, klas, biblioteki szkoły
● projekty nie mogą dotyczyć usług

2. Projekty muszą być zgodne z prawem, statutowymi zadaniami szkoły oraz nie mogą naruszać planów inwestycyjnych szkoły.

3. Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją – Duży(3500 zł) i mały(500 zł) projekt

4. Projekty muszą być zrealizowane do 16.12.2022 r.

5. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne

6. W ramach SBO przewidziano maksymalne pule na kilka projektów (mały i duży), z zastrzeżeniem, że suma kosztów ich realizacji nie przekracza 4000 zł.

7. Projekty składać mogą uczniowie

8. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej (KW) nie mogą składać projektów.

9. Projekty można składać:
● pojedynczo,
● grupowo.

10. Projekty należy składać w formie papierowej wg załącznik nr 2

11. W razie problemów i pytań zaistniałych podczas pisania projektu można zgłosić się do stolika informacji SBO na parterze na długiej przerwie.

WERYFIKACJA PROJEKTÓW
1. Projekty weryfikuje SZR.

2. Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.

3. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, członkowie KW zwracają go do poprawy, dając wskazówkę, co należy zmienić.

4. Podobne projekty mogą być połączone.

5. Czas na poprawę projektu wynosi 2 dni robocze. Niepoprawione projekty nie są dalej rozpatrywane.

6. Wyniki weryfikacji, w tym przede wszystkim listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru, zatwierdza KW. Koordynatorka SBO przekazuje je autorom projektów, a następnie publikuje na tablicach informacyjnych oraz na stronie www szkoły listę losowo ułożonych projektów dopuszczonych do etapu wyboru.

 

PROMOWANIE PROJEKTÓW

1. Każdy zgłoszony projekt musi  być przedstawiony w postaci prezentacji/filmu

2. Jest możliwość dodatkowego promowania swojego projektu w postaci plakatu

WYBÓR PROJEKTÓW

1. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.

2. Głosować mogą uczniowie.

3. Można głosować na maksymalnie 2 projekty (na jeden duży i jeden mały).

4. Głosowanie odbywa się za pomocą formularza internetowego,

5. Głosowanie jest tajne.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I REALIZACJA PROJEKTÓW
1. Do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które dostaną największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie SBO.

2. Koordynatorka SBO publikuje wyniki na stronie internetowej szkoły, wraz z podaniem informacji o liczbie uzyskanych głosów, a następnie czuwa nad terminową realizacją zwycięskich projektów.

ZMIANY REGULAMINU
W uzasadnionych przypadkach SZR może zmienić regulamin, niezwłocznie informując o tym społeczność szkolną.

DOBROWOLNOŚĆ
Udział w każdym etapie SBO jest dobrowolny i nie wiąże się z gratyfikacją za składanie projektów, udział w głosowaniu itp.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLNEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Harmonogram SBO
od 01.09 do 23.10.2022 r. promocja SBO, generowanie pomysłów
do 02.11.2022 r. pisanie i składanie projektów,
03-05 .11.2022 r. czas na ewentualne poprawki projektów,
06.11. 2022 r. ogłoszenie wyników projektów, które przeszły weryfikacje
07.11.2022 r. - 10.11.2022 r. wybór projektów,
14.11.2022 r. ogłoszenie wyników,
do 31.11.2022 r. zakup materiałów na realizację zwycięskich projektów,
do 16.12.2022 r. realizacja projektów.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024