NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Konkurs: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

Konkurs: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

Z okazji Jubileuszu 80-lecia ZSCHiPS  nauczyciele języków obcych zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie pod hasłem „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” 

 

CELE:

 • propagowanie celowości nauki języków obcych;
 • motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i szkolenia umiejętności językowych;
 • wspieranie uczniów w rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur;
 • rozwijanie u uczniów poczucia wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • pogłębianie wiedzy o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego i ich kulturze.

 

REGULAMIN:

 • konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły;
 • prace uczestników powinny w słowno- graficznej formie ilustrować motto konkursu „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”;
 • prace konkursowe należy wykonać w wersji elektronicznej, przy czym dozwolone jest wykorzystanie wszelkich dostępnych aplikacji (CorelDRAW, Photoshop, PowerPoint itp.);
 • oceniana będzie kreatywność, oryginalność i estetyka wykonania pracy oraz poprawność językowa;
 • dla laureatów przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz celujące i bardzo dobre oceny cząstkowe z języka angielskiego i niemieckiego;
 • prace zdobywców I, II, III miejsca zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: http://www.zschips.lublin.eu/

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 • konkurs trwa od 27 września do 15 października 2021 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi 25 października 2021 r.;
 • prace konkursowe należy nadsyłać na adres: e.bojaczuk@zschips.lublin.eu

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024