NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

1. Informacje wstępne

      1) Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

      2) Wnioskodawcą powinien być:

· rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

· uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocia,

· niepełnosprawności,

· ciężkiej lub długotrwałej choroby,

· wielodzietności,

· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizmu lub narkomanii,

· rodziny niepełnej,

· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).

 

Druki do pobrania ze strony szkoły- załącznik2 i 3 lub u pedagoga szkolnego.

 

Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do dnia 15 września 2020 r. do pedagoga szkolnego.

 

3. Zasiłek szkolny.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Jest to termin, który bez względu na powody przekroczenia tego terminu nie może być przywrócony. Wnioski o zasiłek szkolny mogą być składane w ciągu całego roku szkolnego. We wniosku należy określić wysokość wydatków jakie poniesiono z tytułu zdarzenia losowego i wskazać jakich potrzeb edukacyjnych ucznia nie można w związku z tym zaspokoić.

Druki – zał. 2 i 3

 

 

Wszelkich bliższych informacji udziela pedagog szkolny -pokój 104

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024