NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina

Projekt „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 842 471,01 zł, w tym wartość dofinansowania
to 1 632 252,71 zł i wkład własny niepieniężny Gminy Lublin - 210 218,30 zł.

Projekt realizowany jest w 8 szkołach ponadgimnazjalnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10i, którym jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 • organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, umożliwiających uczniom podniesienie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych i języków obcych), właściwych postaw takich jak kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, dla łącznie 873 uczniów/uczennic;
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji 122 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów oraz w zakresie korzystania z technologii i sprzętu, poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych;

• organizację i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla łącznie 198 uczniów/uczennic;

• tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT. Planowana kwota przeznaczona na doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć wynosi ok. 780 000,00 zł.

 

W Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego program jest skierowany do uczniów:

 • XII Liceum Ogólnokształcącego
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10/Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia

W ramach projektu „Szkoły na sto dwa” każdy uczestnik może skorzystać z kilku form wsparcia.

 W XII LO realizujemy zajęcia:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 1, 2, 3, chemii dla kl. 1, języka angielskiego dla kl. 1, 2, 3, języka niemieckiego dla kl. 1, 2,
 • rozwijające z informatyki dla kl. 1, fizyki dla kl. 1, chemii dla kl. 2, języka niemieckiego dla kl. 3,
 • grupowe doradztwo zawodowe,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne doradztwo psychologiczne.

 

W Technikum Przemysłu Spożywczego realizujemy zajęcia:

 

 • dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki dla kl. 1, matematyki dla kl. 1, 2, 3, 4, chemii dla kl. 1, biologii dla kl. 1, geografii dla kl. 1, języka angielskiego dla kl. 1, 2, 3, języka niemieckiego dla kl. 1, 2, 3,
 • rozwijające z informatyki dla kl. 2, fizyki dla kl. 1, chemii dla kl. 2, biologii dla kl. 2, geografii dla kl. 1,
 • grupowe doradztwo zawodowe,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne doradztwo psychologiczne.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10/Branżowej Szkole Spożywczej I stopnia realizujemy zajęcia:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 1, 2, 3, chemii dla kl. 1, języka angielskiego dla kl. 1, 2,
 • rozwijające z informatyki dla kl. 1,
 • grupowe doradztwo zawodowe,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne doradztwo psychologiczne.

 

W ramach projektu jeden nauczyciel podjął studia podyplomowe.

Więcej informacji o projekcie na stronach UM Lublin

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025