NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin (nr zarządzenia 14/7/2023 z dnia 5 lipca 2023 r.) wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024 można składać do dnia 5 września 2023 roku.
Wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna)/pełnoletniego ucznia, powinien zostać złożony do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025  (Dz.U.2023.1046), wniosek o udzielenie pomocy powinien zawierać:


  1. imię (imiona) i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;
  2. nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026;
  3. imię (imiona) i nazwisko osoby składającej wniosek oraz adres jej zamieszkania, a w przypadku wniosku składanego przez:
    1. dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej i dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – adres siedziby tej placówki,
    2. nauczyciela lub pracownika socjalnego – adres siedziby podmiotu będącego jego miejscem pracy;
  4. datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

W przypadku wniosku o udzielenie pomocy składanego przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia do wniosku dołącza się tę zgodę.

Dodatkowych informacji udziela również pedagog szkolny.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024