NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dofinansowanie letniego wypoczynku w 2023 r.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, Pracownicy, Emeryci i Renciści


Informuję, że wnioski o dofinansowanie letniego wypoczynku w 2023 r. można składać zgodnie z regulaminem ZFŚS w terminie 01.05-31.05.2023 roku, osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty na adres: ZSChiPS Aleje Racławickie 7, 20-059 Lublin (decyduje data stempla pocztowego).

Nadmieniam, że emerytowani nauczyciele zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o wysokości pobieranej emerytury-renty na podstawie PIT
40A/11A poz.36 za 2022 rok celem dokonania odpisu na ZFŚS. Zgodnie z regulaminem nie dostarczenie oświadczenia będzie uznane za rezygnację z korzystania z ZFŚS.

Druk wniosku i oświadczenia  do pobrania na stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024