NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2020 FACEBOOK Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy OFERTA EDUKACYJNA 2020

Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Projekt „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy" realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2019 i otrzymał dofinansowanie z projektuMiędzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Całkowita wartość projektu wynosi 114234,00 EURO tj. 488681,63PLN

Źródła finansowania projektu: 94,29% środki Europejskiego Funduszu Społecznego i 5,71% środki pochodzące z Budżetu Państwa.

Celem głównym projektu jest: Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy w zakresie usług analitycznych oraz optycznych o 50%.

Projekt związany jest z kształceniem zawodowym i skierowany jest do uczniów szkoły, kształcących się w zawodach: technik analityk oraz technik optyk . Dzięki realizacji projektu uda nam się wyjść naprzeciw potrzebom uczniów, zapewniając im staże  w profesjonalnych firmach zagranicznych, które dadzą im możliwość nabycia wiedzy i kompetencji dostosowanych do aktualnych metod stosowanych w branży analitycznej i optycznej.

W projekcie przewidziane są 3 mobilności (wyjazdy) do Granady, w których może wziąć udział po 16 uczestników (maksymalnie 48 uczniów) w terminach:

  • I mobilność: 10 maja - 30 maja 2020 r.
  • II mobilność: 4-24 października 2020 r.
  • III mobilność: 9 maja - 29 maja 2021r.

Działania realizowane w projekcie:

Szkoła zapewni wszystkim uczestnikom projektu wsparcie, aby mogli oni dobrze przygotować się do praktyk zawodowych oraz pobytu w obcym kraju. Przygotowanie uczniów rozpocznie się po zakończonej rekrutacji, bezpośrednio przed każdą mobilnością. Przygotowanie będzie prowadzone wg. jasno określonego harmonogramu, z którym uczniowie zostaną zapoznani na pierwszym spotkaniu projektowym.

Działania przygotowawcze w szkole obejmują:

a) dwa spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców dotyczące realizacji projektu

b) kurs języka angielskiego ( 30 godzin)

c) przygotowanie kulturowe (10 godzin)

d) spotkanie o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej (2 godziny)

e) kurs pierwszej pomocy (2 godziny)

f) spotkanie z policjantem, w wymiarze (2 godziny).

g) warsztaty z panią pedagog ( 3 godziny)

Działania  realizowane  w czasie odbywania stażu (Granada):

a) realizacja staży zawodowych (19 dni)

b) kurs języka hiszpańskiego (10 godzin)

c) wizyta w Alhambrze (Pałace Nasrydzkie+Alcazaba+Generalife) *uzależnione od dostępności

d) wycieczka Malaga

e) wycieczka Kordoba

Certyfikacja

Każdy uczestnik projektu otrzyma stosowne certyfikaty:

Europass - CV - certyfikat bardzo pomocny dla uczniów ze szkół o kształceniu zawodowym. Dokument ten zwiększy ich możliwości zdobycia zatrudnienia na rodzimym rynku pracy, jak również na rynkach europejskich.

Europass - Mobilność (dokument) - jest dokumentem, który potwierdzi udział uczniów w odbytych praktykach zawodowych w partnerskim kraju europejskim w ramach europejskich ścieżek kształcenia.

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym - jest dokumentem ,który pozwoli na potwierdzenie zdobytych umiejętności i kwalifikacji w ramach ujednoliconego systemu kształcenia, znormalizowanego dla wszystkich krajów europejskich.

Nabyte umiejętności przez uczestników projektu w trakcie jego trwania:

 W zawodzie technik analityk: Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych:

UCZEŃ:

a) wykonuje badania bioanalitycznych i środowiskowych

b) wykonuje analizy chemiczne (z zastosowaniem metod klasycznych lub instrumentalnych),  w których bada właściwości fizykochemiczne substancji oraz określi jej skład jakościowy i ilościowy, np. cukrów, tłuszczów, białek lub innych substancji nieorganicznych i organicznych.

c) wykonuje analizy wody lub powietrza dostępnymi metodami.

W zawodzie technik optyk: Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu:

 UCZEŃ:

a) wykonuje elementy układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych

b) dobiera odpowiednie materiały metalowe, niemetalowe i optyczne do wykonania układów optycznych i optoelektronicznych.

c) odczytuje dokumentacje techniczną i zna normy jakościowe, zarówno ogólnokrajowe , jak i hiszpańskie zakładowe do określenia jakości wyprodukowanych przyrządów

 Wszyscy uczestnicy podniosą swoje umiejętności językowe:

a)   umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych (j. angielski).

b) poszerzenie zakresu znajomości słownictwa branżowego-formułowanie zrozumiałych wypowiedzi, pozwalających na porozumiewanie się w miejscu pracy oraz poza nim, rozumienie przez ucznia kierowanych do niego poleceń-przełamanie bariery językowej

Kompetencje miękkie

- przestrzeganie obowiązujących zasad kraju przyjmującego,- wzrost kreatywności  i motywacji do podejmowania działań,

- poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem,- wzrost umiejętności pracy zespołowej,

- nabycie kompetencji związanych z organizacją pracy własnej,

- wzrost umiejętności komunikacji ze współpracownikami.

- rozwój emocjonalny uczniów-tolerancja-otwarcie się na nowe kultury, obyczaje-przełamanie strachu, pozbycie się bariery językowej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 
    Plakat z ofertą rekrutacyjną ZSCHiPS na rok szkolny 2020-2021