NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Historia ZSChiPS w Lublinie

ZSCHIPS

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga obchodzi w 2021 roku jubileusz osiemdziesięciolecia. W obecnym kształcie szkoła powstała w 2005 roku z połączenia Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Jednak historia obu szkół sięga lat 40 i 50 XX wieku, a ich losy miały w przeszłości punkty styczne.

A. Burzliwe lata 1941-1945

            Pomimo tragicznych wydarzeń okupacji niemieckiej czasu II wojny światowej 28 września 1941r. powstała w Lublinie Prywatna Szkoła Chemiczna. Koncesję na założenie i prowadzenie szkoły otrzymał od okupacyjnych władz niemieckich jej założyciel — Władysław Borodajko. Koncesja ta przewidywała trzyletnią Szkołę Chemiczną oraz dwuletnią Szkołę Specjalno-Fachową. W pomieszczeniach zorganizowano jedno niewielkie laboratorium. Zabroniono nauki historii, geografii i literatury polskiej, a wiedzę z zakazanych przedmiotów uzupełniano potajemnie w szkole, bądź na tajnych kompletach. W 1942 roku obowiązki dyrektora przejął pan Władysław Borysiuk, który kierował szkołą do końca okupacji. Ogromny trud podejmowany przez nauczycieli i wychowanków Szkoły, ich zaangażowanie i patriotyzm zaowocowały wydaniem w okresie okupacji niemieckiej 350 świadectw ukończenia szkoły. Poświęcenie wychowawców uchroniło uczniów przed wywożeniem na roboty do Niemiec i pozwoliło przetrwać w szkole przez cały okres nauki.

1 września 1944 roku powzięto decyzję o uruchomieniu w Lublinie szkół wszystkich typów. W wyniku tej decyzji Kuratorium zezwoliło na otwarcie czteroletniego Gimnazjum i Trzyletniego Liceum Technologiczno-Chemicznego.

 

B. Trudne lata 1946-1989

Okres 1944-1948 był pełnym perturbacji etapem przejścia z modelu szkół prywatnych na państwowe z dostosowaniem ich do zmieniających się warunków politycznych i społecznych. W czerwcu 1947 roku zadecydowano, że Szkołę tworzyć będą: 3-letnie Gimnazjum Chemiczne i 3-letnie Liceum Technologiczno-Chemiczne, a w roku szkolnym 1947/1948 Gimnazjum Chemicznemu przyznano status szkoły państwowej. 11 marca 1950 roku sporządzono akt erekcyjny budowy nowego gmachu. Młodzież uczestniczyła w budowie szkoły, poświęcając swoje wakacje.
Po 173 dniach, w dniu 1 września 1950 roku nowy budynek zostaje oddany do użytku.

W latach 1957/58 zaczyna również funkcjonować w szkole wydział zaoczny. W następnym roku opiekę nad szkołą objęły Lubelskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze. Technikum należało do największych szkół w województwie lubelskim, a ocena sprawności szkoły była bardzo wysoka.

            Początki istnienia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego sięgają lat pięćdziesiątych, gdy za czasów Dyrektora Zbigniewa Boluka przy ulicy Narutowicza mieściła się filia Szkoły Fermentacyjnej w jednej izbie lekcyjnej. Była to licząca 35 uczniów klasa Zasadniczej Szkoły Przemysłu Mięsnego. Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego pismem z 27 czerwca 1950 utworzył Państwową Szkołę Przemysłu Mięsnego w Lublinie, która rozpoczęła działalność 1 września 1950 roku. W latach 1955/1956 w dokumentacji archiwalnej pojawiła się nazwa Zasadnicza Szkoła Przemysłu Mięsnego. Następny rok przyniósł poprawę warunków pracy szkoły, ponieważ patronatem objęły ją Lubelskie Zakłady Mięsne. W późniejszych latach dla rozrastającej się placówki uzyskiwano nowe lokale, rozrzucone po całym Lublinie. W roku szkolnym 1957/1958 nastąpiło przejęcie szkoły przez Ministerstwo Oświaty. Okres nauki wydłużono z dwóch do trzech lat. W tym też roku szkoła przeniosła się jako Zasadnicza Szkoła Przemysłu Mięsnego do kolejnych siedzib. Dzięki współpracy z zakładem opiekuńczym w roku 1960 nakręcono w Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi film ilustrujący naukę teoretyczną i praktyczną w PSPM i promujący szkołę. „Aktorami“ byli oczywiście uczniowie i nauczyciele. Film był wyświetlany w kinach Lublina i województwa.

            W 1962 roku szkołę o zmienionej nazwie: Technikum i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Mięsnego, która poszerzyła swą ofertę o kolejne specjalności: przetwórstwa owoców i warzyw, drobiarstwo przemysłowe, młynarstwo, cukiernictwo, mleczarstwo i przetwórstwo ziemniaczane, przeniesiono do gmachu przy Alejach Racławickich, w którym mieściła się szkoła chemiczna.  We wrześniu 1963 roku powołano do istnienia Technikum Przemysłu Spożywczego, które powstało z wyłączonych z Technikum Chemicznego klas o specjalności przetwórstwo mięsa, a także zmieniono nazwę Zasadniczej Szkoły Przemysłu Mięsnego
na Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Dyrektorem szkoły, której pełna nazwa brzmiała teraz Technikum i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego, został mgr Mieczysław Popik. W 1964 roku odbyła się pierwsza matura w murach szkoły.

Z początkiem roku szkolnego 1970/1971 Dyrektorem Technikum Chemicznego zostaje mgr Ewa Całko. Rok ten wiąże się z utworzeniem szkoły zawodowej o profilu poligraficznym. Podczas obchodzonego w maju 1972 roku 30-lecia, Technikum Chemiczne Nr 1 otrzymało imię Karola Olszewskiego. W latach 1976-1981 szkołą kierowała mgr Janina Szymajda. 1 września 1978 roku powstał Zespół Szkół Chemicznych, który tworzyły: Technikum Chemiczne Nr 1, Zasadnicza Szkoła Chemiczna, Liceum Zawodowe nr 6 i Policealne Studium Zawodowe. Rozwijał się szkolny internat.

            W latach siedemdziesiątych wskutek dynamicznych przemian utworzono  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, w tym Technikum na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum dla pracujących, Technikum Zaoczne wraz z Policealnym Studium Zawodowym. Szkoła mogła się poszczycić dobrze rozbudowaną bazą zajęć pozalekcyjnych, w tym młodzieżową orkiestrą dętą. Szkoła wielokrotnie odwiedzana była w tym okresie przez delegacje zagraniczne nie tylko z państw RWPG, ale również Stanów Zjednoczonych, Chin czy Kuby.

Rok szkolny 1981/1982 był bardzo trudny. Z powodu wprowadzenia stanu wojennego została internowana Dyrektor Janina Szymajda, która już do Szkoły nie powróciła. W roku 1981 dyrektorem ZSCh został pełniący funkcję kierownika laboratorium Mauryliusz Dobrzański. W latach 1986-1988 Dyrektorem ZSCh był mgr Stanisław Gralewski. 1 września 1988 roku rozpoczęło działalność Liceum Medyczne, jedyna szkoła w regionie, która kształciła techników analityki medycznej w cyklu pięcioletnim po szkole podstawowej. W roku 1988 Dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych został mgr Piotr Terenowski. Od 1 września 1989 roku w Zespole Szkół Chemicznych rozpoczęło działalność XII Liceum Ogólnokształcące. W tym też roku Dyrektorem szkoły została mgr Teresa Sobuś.

            Rok 1980 to rok, w którym funkcję dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego objął mgr Wiesław Jabłoński. W 1986 roku Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego otrzymał imię generała Franciszka Kleeberga oraz nowy sztandar ufundowany przez zakłady opiekuńcze Szkoły. Główne uroczystości odbyły się w kinie „Kosmos”. Zaprezentowano wówczas specjalnie powstały na tę okazję hymn. Podczas kadencji ówczesnej dyrektor Szkoły, mgr Marii Kot nawiązano serdeczne kontakty ze środowiskiem byłych żołnierzy generała, co zaowocowało wizytami szacownych gości w murach ZSPS z okazji otworzenia izby pamięci oraz odsłonięcia popiersia i tablicy poświęconej dowódcy ostatniej bitwy kampanii wrześniowej 1939 roku.

C. Czas przemian — lata 1990-2010

            1 września 1991 roku dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych została wieloletnia nauczycielka szkoły mgr Teresa Antoniuk, a szkoła obchodziła swe pięćdziesięciolecie.
Na spotkanie przybyła liczna rzesza absolwentów. Po zjeździe absolwenci ofiarowali Szkole nowy, piękny sztandar. W roku 1992 dyrektorem została mgr inż. Małgorzata Frejowska, która kierowała szkołą przez trzynaście lat. 1 września 1995 roku w szkole powstało Liceum Techniczne o profilu chemicznym. Była to wtedy jedna ze 117 szkół tego typu w Polsce i jedyna w Lublinie.

Od początku lat dziewięćdziesiątych zmniejszała się liczba uczniów zainteresowanych kształceniem w Technikum Chemicznym. Powstanie Liceum Technicznego o profilu chemicznym dało możliwość utrzymania chemicznego charakteru szkoły i jednocześnie zwiększyło atrakcyjność Zespołu Szkół Chemicznych. Ze względu na zmniejszającą się liczbę młodzieży spoza Lublina, 1 września 1996 roku został zlikwidowany internat, a jego pomieszczenia zostały przekształcone na sale lekcyjne. W 1996 roku została utworzona pierwsza pracownia informatyczna, oraz pracownie: hematologii i zabiegów laboratoryjnych dla Liceum Medycznego. 17 listopada 2001 roku szkoła obchodziła sześćdziesięciolecie istnienia.

            1 września 1991 roku w wyniku konkursu Dyrektorem szkoły Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego został mgr Czesław Kołodziejczyk. W tym czasie funkcjonują następujące szkoły: Technikum Przemysłu Spożywczego, Technikum Przemysłu Spożywczego
po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10, Policealne Studium Przemysłu Spożywczego, Ośrodek Dokształcania Zawodowego Nr 1. 17 września 2003 roku poprzedniego dyrektora zastąpił dotychczasowy wicedyrektor szkoły mgr inż. Marek Szymański. W listopadzie 2004 roku ZSPS otrzymał certyfikat „Szkoły z Klasą”.

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego 2005-2011

            Decyzją Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 od 1 września 2005 rozpoczął działalność Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, który powstał z połączenia Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Dyrektorem nowo powstałego Zespołu został mgr inż. Marek Szymański.

Szkoły wchodzące dotychczas w skład Zespołu Szkół Chemicznych — XII Liceum Ogólnokształcące i Technikum Chemiczne przeszły w niezmienionej formie do ZSChiPS. Policealne Studium Chemiczne zmieniło nazwę na Szkołę Policealną Nr 4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego: Technikum Przemysłu Spożywczego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 przeszły również w niezmienionej formie. Technikum
na Podbudowie ZSZ zmieniło nazwę na Technikum Uzupełniające Nr 4. Budynek szkoły został wyremontowany i dostosowany do potrzeb nowej placówki. Powstały nowe pracownie komputerowe, przygotowany został nowy pokój nauczycielski, również biblioteki obu szkół zostały połączone - powstała nowoczesna biblioteka - Multimedialne Centrum Informacji, jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu, składająca się z wypożyczalni, czytelni, dwóch magazynów, dwóch lekcyjnych sal multimedialnych wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia, sali internetowej i zaplecza technicznego. Sukcesywnie remontowane i wzbogacane w coraz nowszy sprzęt dydaktyczny laboratoria chemiczne stanowią do dziś podstawę praktycznej nauki przedmiotów chemicznych nauczanych zarówno w Technikum Chemicznym, jak i Technikum Przemysłu Spożywczego.

Od roku szkolnego 2005/2006 ZSChiPS jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik analityk, technik technologii chemicznej, technik technologii żywności, piekarz i cukiernik. W 2010 roku w laboratorium utworzono zgodnie z nowymi standardami egzaminacyjnymi ośrodek egzaminacyjny z pełnym wyposażeniem stanowiskowym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik analityk.

            W dniu 26 maja 2010 roku ZSChiPS otrzymał sztandar, a uroczyste obchody tego święta zaszczycili swoją obecnością liczni goście: posłowie, władze województwa, miasta, hierarchowie kościelni z arcybiskupem Józefem Życińskim, przedstawiciele Kleeberczyków, organizacji kombatanckich, szkół noszących to samo imię, służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół lubelskich.

2 września 2011 odbyła się w Szkole uroczysta inauguracja Nowego Roku Szkolnego w mieście Lublinie. Po uroczystej Mszy Świętej w kaplicy bł. biskupa Gorala przy ulicy Popiełuszki wszyscy uczestnicy przemaszerowali na nowe boisko przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie przy Al. Racławickich 7, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie nowego kompleksu boisk “Orlik”.

 

ZSCHIPS

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025