NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

NOC KULTURY W ZSChiPS

NOC KULTURY W ZSChiPS

Noc Kultury w ZSChiPS to impreza kulturalna odbywająca się na terenie szkoły. Udział
w organizowanych projektach, koncertach, wystawach, warsztatach, projekcjach filmów jest bezpłatny. Noc Kultury w ZSChiPS jest inicjatywą Samorządu Uczniowskiego.

Celem głównym Nocy Kultury w ZSChiPS, jest rozwijanie i kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywności nakierowanej na inicjowanie i realizację różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.

Regulamin Nocy Kultury w ZSChiPS:

 1. Impreza szkolna „Noc Kultury w ZSChiPS” odbędzie się 14/15 kwietnia 2023r w godzinach 19.00 - 6.00 - z możliwością pozostania w szkole do godz. 7.30
 2. Prawo uczestnictwa w NK w ZSChiPS ma każdy uczeń szkoły.
 3. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie (na specjalnym druku szkolnym  - do pobrania w pokoju 103). Dotyczy również uczniów pełnoletnich!
 4. Wejście na imprezę i rejestracja uczestników od godz. 18.00 wyłącznie po okazaniu legitymacji szkolnej.
 5. Listy znajdujące się przy wejściu uczniowie podpisują wchodząc do szkoły i opuszczając ją.
 6. Szkoła zapewnia opiekę nauczycieli, rodziców i pracowników ochrony na czas trwania imprezy na terenie szkoły.
 7. Wcześniejsze wyjście ze szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (na specjalnym druku szkolnym - do pobrania u pedagoga), który zobowiązuje się do osobistego odbioru dziecka,
 8. Uczestnicy Nocy Kultury mogą przemieszczać się po terenie szkoły tylko do miejsc, w których będą odbywały się warsztaty, pokazy- wykaz sal w programie NK.
 9. Za zniszczenie mienia szkoły odpowiada sprawca. Koszt naprawy szkody pokrywa rodzic/opiekun prawny.
 10. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu opuści szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców/opiekunów prawnych i poniesie konsekwencje adekwatne do czynu. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka.
 11. Zabrania się wprowadzania osób z zewnątrz.
 12. Jedzenie we własnym zakresie. (Będzie wydzielona jedna sala - czajniki z wodą i szklanki)
 13. Uczeń może przynieść ze sobą śpiwór, ciepłą odzież, kubek. Dla uczniów, którzy będą chcieli się zdrzemnąć będą rozłożone materace.
 14. Wszystkie osoby prowadzące warsztaty, pokazy mają prawo do reklamowania instytucji, którą reprezentują.
 15. Opublikowany szczegółowy harmonogram występów, warsztatów, pokazów może ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od organizatorów.

*Podczas imprezy NK obowiązują zapisy Statutu Szkoły.

„Na terenie szkoły (budynek i otoczenie) obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e- papierosów, spożywania alkoholu i napojów w opakowaniach po alkoholu oraz zażywania wszelkich innych środków odurzających i narkotyków.”

 

poniżej link do gry "Lublin-gra miejska": https://view.genial.ly/63349e8081746f0017706a75;

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025