NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – NOWE REGULACJE PRAWNE

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem podręczników, materiałów udostępnionych przez nauczyciela, materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

 

Sposoby prowadzenia e-nauczania (ZSCHIPS w Lublinie)

 1. Wykorzystanie dziennika elektronicznego
 2. Wykorzystanie poczty e-mail
 3. Wykorzystanie serwisu https://wetransfer.com
 4. Wykorzystanie mediów społecznościowych
 5. Wykorzystanie dysku google
 6. Wykorzystanie platformy moodle

 

Lista materiałów edukacyjnych MEN na czas zdalnej nauki Polecane przez MEN platformy oraz inne  strony i serwisy internetowe:

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis matmat.edu.pl,
 15. Aplikacja LearningApps.org
 16. Portal www.mamz.pl/almanach
 17. Aplikacja ZOOM,
 18. Biblioteka internetowa Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl)

 

Ocenianie pracy ucznia

Sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce pozostaje zgodny z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

 

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu w zakresie zajęć praktycznych w celu realizacji podstawy programowej.

 

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadzone zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

 

Zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych

Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych.

 

Organizację zajęć w kształceniu specjalnym

Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele realizując naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych potrzeb.

 

Kontakt z nauczycielami

W osobnym komunikacie zostaną  podane godziny konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami,  od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Podstawowa forma kontaktu – dziennik UONET+.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024