NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
(stypendia szkolne i zasiłki szkolne)


Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2022.2230 t.j. ) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
 • wniosek dyrektora szkoły.
 • Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. 2023.901 ze zm.),  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.
 • Zasiłek szkolny.
  • zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Jest to termin, który bez względu na powody przekroczenia tego terminu nie może być przywrócony. Wnioski o zasiłek szkolny mogą być składane w ciągu całego roku szkolnego.  We wniosku należy określić wysokość wydatków jakie poniesiono z tytułu zdarzenia losowego i wskazać jakich potrzeb edukacyjnych ucznia nie można w związku z tym zaspokoić.


  Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do dnia 15 września 2023 r. za pośrednictwem szkoły (w wersji papierowej do pedagoga szkolnego  p. 103)  lub wypełnić wniosek drogą elektroniczną: https://stypendia.edu.lublin.eu.


  Wszelkich bliższych informacji udziela pedagog szkolny - pokój 103

   

   

   

  Przygotował(a) informację: 

   Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025