NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wytyczne dla zdających egzaminy w ZSChiPS w 2021 r.

Wytyczne dla zdających egzaminy w ZSChiPS w 2021 r.
obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.    Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3.    Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4.    Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
5.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
6.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – szczególnie w przypadku osób, które z uzasadnionych względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 4 styczni 2021 r.
7.    Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających (lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ).
8.    Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
9.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2)    wychodzi do toalety
3)    podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
4)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10.    Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą– jeżeli uznają to za właściwe– mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
11.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
Rzeczy osobiste – plecak, torebkę, kurtkę, telefon itp. należy zostawić w wyznaczonym przez szkołę pomieszczeniu pod nadzorem pracownika szkoły (nie wolno wnieść ich do sali egzaminacyjnej).
Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
12.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, lupy, kalkulatora prostego (który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb), określonych w Komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2020 r. Szkoła zapewnia wybrane wzory i stałe fizykochemiczne oraz matematyczne na egzamin maturalny z biologii, chemii, fizyki i matematyki.
13.    Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
14.    Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/ atramentem (+ zapasowy długopis) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki– jeżeli trzeba je wykonać–zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
15.    Zdający potwierdzają w wykazie swoją obecność na egzaminie, korzystając z własnego długopisu.
16.    Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
17.    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
18.    Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
19.    Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach (z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa- odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

UWAGA!
GODZINY ORAZ ZASADY WPUSZCZANIA ZDAJĄCYCH NA EGZAMIN Y ZOSTANĄ PODANE W ODRĘBNYM KOMUNIKACIE.

Prosimy śledzić na bieżąco informacje dotyczące egzaminów na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane przez e-dziennik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025