NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Wytyczne dla zdających Egzamin Maturalny w ZSChiPS w 2021 roku

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny w ZSChiPS w 2021 r.

 (na podstawie Wytycznych CKE, MEiN i GIS dotyczących organizowania  i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego)

 1. Na egzamin może przyjść zdający wyłącznie bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu (wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie).
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego,
 2. wychodzi do toalety i z niej wraca,
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjne
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Uwaga! Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły (stosowne zaświadczenie) nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu (do 27.04.2021 r.).

 1. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, zdający przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego oraz po skorzystaniu jest zobowiązany zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Wszystkie rzeczy osobiste – plecak, torebkę, kurtkę, telefon itp. należy zostawić w wyznaczonym przez szkołę pomieszczeniu (nie wolno wnieść ich do sali egzaminacyjnej).Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, lupy, kalkulatora prostego (który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb), określonych w Komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2021 r. Szkoła zapewnia wybrane wzory i stałe fizykochemiczne oraz matematyczne na egzamin maturalny z biologii, chemii, fizyki i matematyki.
 4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/ atramentem (+ zapasowy długopis) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki– jeżeli trzeba je wykonać–zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
 6. Zdający potwierdzają w wykazie swoją obecność na egzaminie, korzystając z własnego długopisu.
 7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) po uzyskaniu pozwolenia od członków zespołu nadzorującego egzamin.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu (obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m, zakrywanie ust i nosa).

UWAGA!

GODZINY ORAZ ZASADY WPUSZCZANIA ZDAJĄCYCH NA EGZAMIN MATURALNY ZOSTAŁY PODANE NA STRONIE SZKOŁY W KOMUNIKACIE - WEJŚCIE NA EGZAMIN MATURALNY 2021 (zakładka: Egzamin maturalny).

Prosimy śledzić na bieżąco informacje dotyczące egzaminów na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane przez e-dziennik.

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: