NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH

4 lipca 2019 r.

(czwartek)

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH

 

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI, ANEKSY, ZAŚWIADCZENIA

BĘDĄ WYDAWANE W SALI 108

W GODZINACH 10.00 – 14.30

Przypominamy:

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony

3. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) złożył przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

         Druki oświadczenia absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego  z danego przedmiotu będą dostępne w sekretariacie szkoły lub są do pobrania na stronie OKE (Egzamin maturalny/Organizacja/ Załączniki/ Załącznik 7a):

 

Załącznik 7a

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

 

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2019 r.

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
w dniu

20 sierpnia 2019 r. (w miejscach wyznaczonych przez  dyrektora  OKE i ogłoszonych na stronie internetowej OKE w Krakowie).

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się           w dniach 20–21 sierpnia 2019 r. (informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu).

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: