NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2020 FACEBOOK Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy OFERTA EDUKACYJNA 2020

Technikum Przemysłu Spożywczego pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 Dnia 4 marca 2019 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie reprezentowanym  przez Prof. dr hab. Zbigniewa Grądzkiego - Prorektora ds. Nauki , Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej a Zespołem Szkół Chemicznych  i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga  w Lublinie,  ul. Aleje Racławickie 7, 20-059 Lublin reprezentowanym przez Barbarę Sieńko - Dyrektor Szkoły.

 Porozumienie dotyczy:

 - Objęcia przez Uniwersytet patronatu nad Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie.

 - Przygotowania wniosków o wspólną realizację projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy europejskich.

 - Wzajemnego udziału w pracach i projektach  realizowanych przez strony w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną.

 - Organizowania praktyk studenckich i wzajemnej promocji.

 - Umożliwienia udziału młodzieży szkolnej w wybranych zajęciach akademickich, takich jak wykłady otwarte, konferencje, sympozja i warsztaty naukowe.

 - Prezentacji szkolnym wycieczkom przedmiotowym zasobów dydaktycznych Uniwersytetu.

 - Organizacji innych  przedsięwzięć wynikających z bieżących potrzeb stron (np: kursy specjalistyczne, szkolenia, staże).

 

 

Składamy serdeczne podziękowanie za wolę współpracy w podnoszeniu jakości kształcenia naszych uczniów.

Maria Wesołowska

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

    Plakat z ofertą rekrutacyjną ZSCHiPS na rok szkolny 2020-2021