NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

INFORMACJE WSTĘPNE DOT. POMOCY MATERIALNEJ TJ. STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH.

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2021.1915 z późn. zm. ) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły.
 2. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - t.j. Dz.U.2021.2268 z późn. zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:
  •  
  •  
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  •  
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego· (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji STYPENDIA umożliwiającej
elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych.
W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:
- wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;
- wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;
- wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do aplikacji przez pracownika szkoły.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I LINK DO APLIKACJI:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

 

Termin składania wniosków o stypendium szkolne :

15 września 2022r

 

Informacji udziela również:

 pedagog szkolny pokój 103

Tel. 81 4421920 w 26

 

 

 

Przygotował(a) informację: