NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Informacje wstępne

  1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:

· rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

· uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

  1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności: · bezrobocia,

· niepełnosprawności,

· ciężkiej lub długotrwałej choroby,

· wielodzietności,

· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizmu lub narkomanii,

· rodziny niepełnej,

· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).

Druki do pobrania ze strony szkoły- załącznik 2,3,5 lub u pedagoga szkolnego.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do dnia 16 września 2019 r. do pedagoga szkolnego.

Wszelkich bliższych informacji udziela pedagog szkolny -pokój 104

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: