NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2014/2015

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego

im. gen. F. Kleeberga

w Lublinie

 

 

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

– rok szkolny 2014/2015

 Dotyczy absolwentów Technikum kończących szkołę w kwietniu 2015r. i wcześniej.

Lp.

 I. Literatura

 

1.

Wielcy wodzowie i sposoby ich kreacji. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie

2.

Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Dokonaj analizy postaw bohaterów literackich, interpretując utwory literatury polskiej i obcej.

3.

Różne ujęcia motywu lekarza w literaturze. Przedstaw analizę wybranych dzieł literackich

4.

Przedstaw sposoby ujęcia motywu niezawinionego cierpienia na podstawie analizy wybranych utworów literackich.

5.

Literackie obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Przedstaw różne sposoby ujmowania tematu, analizując wybrane utwory.

6.

Obraz arystokracji w literaturze. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane dzieła.

7.

Różne ujęcia motywu pieniądza w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

8.

Przedstaw funkcjonowanie motywu domu w poezji i prozie różnych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.

9.

Ludzie poszukujący celu i sensu życia. Zaprezentuj ich literackie portrety, analizując wybrane przykłady.

10.

Motyw pożegnania w literaturze. Omów różnorodne ujęcia tego tematu, analizując wybrane utwory.

11.

Mezalianse w literaturze. Wyjaśnij, co skłania bohaterów do takich wyborów i oceń ich konsekwencje.

 

12.

Portrety karierowiczów. Omów temat, przedstawiając różne sposoby kreowania bohaterów na podstawie analizy wybranych utworów literackich.

13.

Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje w utworach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

14.

Władza i jej wpływ na osobowość i postępowanie człowieka. Omów problem na podstawie analizy wybranych dzieł literackich.

 

 

15.

Przenikanie się świata nadprzyrodzonego z realnym w utworach literackich. Przedstaw funkcje tego zabiegu

artystycznego, analizując wybrane przykłady.

16.

Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

17.

Na podstawie analizy wybranych utworów literackich omów sposoby kreowania „czarnych charakterów” i ich funkcje.

18

Biesiady, wesela, bale. Przedstaw sposoby wykorzystania motywu, analizując wybrane utwory literackie.

19.

Omów różne sposoby przedstawiania i oceny świata mieszczańskiego, analizując utwory literackie różnych epok.

20.

Artysta jako bohater literacki. Analizując wybrane utwory, omów różnorodne ujęcia tego tematu.

21.

Motyw snu i widzenia w literaturze. Przedstaw, jaką funkcję pełni w analizowanych utworach.

22.

Odwołując się do analizy wybranych przykładów, zaprezentuj różne funkcje tytułu i motta w działach literackich.

23.

Samotność - różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się do analizy wybranych przykładów literackich.

24.

Omów funkcjonowanie motywu podróży, analizując wybrane utwory literackie.

25

Antyk jako żywe źródło inspiracji następnych epok. Omów temat, odwołując się do analizy wybranych utworów.

26

Różnorodność obrazów i ocen społeczeństwa polskiego w literaturze. Omów temat, odwołując się do analizy wybranych przykładów.

27

Idealiści i marzyciele jako bohaterowie literaccy. Przedstaw ich kreacje, analizując wybrane przykłady utworów.

28

Człowiek w teatrze świata w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

29

Studium zbrodni i jej sprawcy. Zaprezentuj temat, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich.

30

Literackie portrety zakochanych. Przedstaw, analizując wybrane przykłady z różnych epok.

31

Praca jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów literackich.

32

Młodość w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujmowania tego tematu, analizując wybrane przykłady.

33

Sposoby ukazywania rewolucji w wybranych utworach. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

34

Porównaj sposoby funkcjonowania etosu rycerskiego, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.

35

Portret chłopa w literaturze. Analizując wybrane utwory, omów różnorodne ujęcia tego tematu.

36

Przemijanie jako motyw literacki. Omów temat, analizując wybrane utwory.

37

Człowiek wobec Boga. Przedstaw różne postawy bohaterów, analizując wybrane teksty literackie.

38

Mezalianse w literaturze. Wyjaśnij, co skłania bohaterów do takich wyborów i oceń ich konsekwencje.

39

Sarmatyzm jako kategoria kulturowa i obyczajowa. Omów temat, interpretując wybrane utwory z literatury polskiej.

40

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga. Omów temat, analizując wybrane przykładach z literatury różnych epok.

41

Interpretując wybrane utwory, przedstaw portret psychologiczny człowieka, który doświadczył tragedii II wojny światowej.

42

Omów funkcjonowanie motywu cierpienia, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.

43

Bohater tragiczny w utworach dramatycznych. Zanalizuj przykłady z różnych epok, wskazując na podobieństwa i różnice w kreacji bohaterów.

45

Najciekawsze kreacje psychologiczne w literaturze. Scharakteryzuj sposób ich przedstawiania, analizując wybrane utwory z różnych epok.

 

46

Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady z literatury różnych epok.

47

Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Porównaj ujęcia tego tematu w wybranych dziełach literackich.

48

Koncepcje patriotyzmu w literaturze dwóch różnych okresów. Porównaj, analizując wybrane przykłady.

49

Literacki wizerunek dziecka. Zaprezentuj jego funkcje, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

78

Wizerunek Jezusa w literaturze. Scharakteryzuj sposób przedstawienia tej postaci, analizując wybrane utwory z różnych epok.

 

 

 

 

 

      II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 

1

Pejzaż romantyczny. Omów funkcjonowanie motywu, analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.

2

Przedstaw obrazy apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do analizy wybranych przykładów.

 

3

Obraz gór w literaturze i malarstwie. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

4

Postacie historyczne w literaturze i filmie. Zaprezentuj sposób ich przedstawienia, analizując wybrane dzieła.

 

5

Odwołując się do analizy wybranych przykładów,

przedstaw różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie.

6

Przedstaw różne sposoby kreacji wizerunku Napoleona w polskiej tradycji literackiej i malarskiej.

7

Różne obrazy powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów, analizując wybrane przykłady.

8

Impresjonizm w malarstwie i literaturze Młodej Polski. Zaprezentuj wybranych twórców, interpretując ich dzieła.

9

Duchy i zjawy w literaturze, filmie i sztukach plastycznych. Omów ich funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady.

10

Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

11

Wieś jako inspiracja dla poezji i malarstwa. Omów temat, interpretując wybrane dzieła.

12

Symbol jako środek wyrazu w literaturze i sztuce. Omów temat, interpretując wybrane przykłady

13

Historia narodu polskiego jako ważne źródło inspiracji dla literatury i sztuki. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

14

Żydzi w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, interpretując wybrane dzieła.

 

15

Interpretując wybrane przykłady z literatury i sztuki, przedstaw najbardziej intrygujące kreacje kobiece.

16

Alegoria jako środek wyrazu w literaturze i sztuce. Omów temat, interpretując wybrane przykłady.

17

Inspiracje biblijne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.

18

Literackie i filmowe wizje małych ojczyzn. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane przykłady.

19

Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracja dla dzieła literackiego. Omów, analizując wybrane przykłady.

20

Symbolika stroju w literaturze i innych sztukach. Przeanalizuj wybrane przykłady.

21

Teatralne realizacje dzieł klasyków. Zanalizuj i oceń wybrane spektakle teatralne.

22

Warszawa w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.

23

Wizja nieba i piekła w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

24

Tragedia Holocaustu ukazana w literaturze i filmie. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

25

Brzydota w literaturze i sztuce. Przedstaw zjawisko na przykładzie wybranych dzieł.

26

Paryż w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane utwory literackie i teksty kultury.

27

Sposoby portretowania ludzi starych w literaturze i sztuce. Omów  temat, analizując wybrane przykłady.

 

 

 

Lp

 

III. Język

 

1

Badając język publicystyki wybranych epok, scharakteryzuj styl retoryczny.

2

Odwołując się do wybranych przykładów literackich, omów cechy i funkcje stylizacji archaicznej.

3

Scharakteryzuj cechy języka i stylu wybranych postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.

4

Dokonaj analizy wybranych tekstów reklamowych. Scharakteryzuj zabiegi językowe zastosowane przez twórców reklam użyte w celach perswazyjnych.

5

Odwołując się do wybranych przykładów literackich, omów cechy i funkcje dialektyzacji.

6

Frazeologizmy jako tworzywo poetyckie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady ze współczesnej liryki.

7

Komizm językowy w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy zgromadzonych przykładów.

8

Omów pochodzenie nazw osiedli, dzielnic i ulic w Twojej miejscowości. Dokonaj analizy zgromadzonych materiałów.

9

Cechy i funkcje i gwary uczniowskiej. Dokonaj analizy wybranego materiału językowego.

10

Analizując wybrane przykłady, omów funkcje stylizacji gwarowej w utworach różnych okresów literackich.

11

Analizując wybrane teksty literackie, omów specyfikę i funkcje stylizacji środowiskowej.

12

Pochodzenie nazw własnych w twoim regionie. Omów zjawisko, analizując wybrany materiał językowy.

13

Scharakteryzuj język i styl tekstów prasowych, analizując wybrane przykłady.

14

Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich na dowolnie wybranych przykładach.

15

Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich zasadność.

16

Dokonaj analizy języka piosenek polskiego zespołu muzycznego, uwzględniając zasadność wyboru środków językowych.

17

Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

18

Język w służbie satyry dawniej i dziś. Zanalizuj zgromadzony materiał rzeczowy.

19

Odwołując się do przykładów literackich z różnych epok, scharakteryzuj typy stylizacji językowej i określ ich funkcje.

20

Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich charakter i przynależność środowiskową.

21

Zdrobnienia i zgrubienia. Przedstaw ich funkcje w wybranych tekstach.

22

Scharakteryzuj funkcje komizmu językowego, analizując wybrane utwory z literatury dawnej i współczesnej.

23

Na podstawie zgromadzonego materiału zanalizuj i oceń język wybranych czasopism młodzieżowych.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: