NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Informacje o stypendiach

Informacje wstępne

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków, aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:

  •  rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
  •  uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
  •  w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto, A OD 1 PAŹDZIERNIKA 528ZŁ przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

 

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego p.104

Wnioski wraz z załącznikami należy składać u pedagoga p. 104

do 17 września  2018r.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZAŁĄCZNIKAMI: 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: