NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Informacja o opłacie za egzamin maturalny

złotówka

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r.
Konto będzie podane na stronie OKE w Krakowie 1 stycznia 2021 r.

W tytule wpłaty należy wpisać informacje:
 Egzamin, jakiego dotyczy opłata: Egzamin maturalny
 Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192
 Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: Matematyka podstawowa, polski rozszerzony

Brak wpisu w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana.
Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty.
Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.
Opłata za egzamin maturalny w danym roku jest jednorazowa (nie należy płacić za egzamin w terminie dodatkowym oraz poprawkowym).
Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
Konieczność wniesienia opłaty można sprawdzić w „Kalkulatorze” na stronie OKE w Krakowie w zakładce dla zdających i absolwentów lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny
Filmowa informacja o opłatach za egzamin maturalny – zobacz te filmy

Więcej informacji o opłatach za egzamin maturalny znajduje się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 (sekcja 20, str. 115).

 

 

 

Przygotował(a) informację: