NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

5 lipca 2021 r. WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH. ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ANEKSÓW, ZAŚWIADCZEŃ

5 lipca 2021 r. - WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI, ANEKSY, ZAŚWIADCZENIA BĘDĄ WYDAWANE 5 LIPCA 2021 R. W SALI 108 W GODZINACH 9.00 – 14.00

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.

UWAGA!
Przypominamy:
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
2. w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) złoży przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (w sekretariacie szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik: 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.
Druki oświadczenia absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są do pobrania na stronie OKE (Egzamin maturalny/Organizacja/ Załączniki/ załącznik: 7_2314). Będą również dostępne w sekretariacie szkoły.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek).                

                

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: